Quant de temps porta en funcionament el sistema FORMA?

El sistema FORMA ha sorgit d’un llarg procés de recerca i optimització. Fem servir la fusta com a mètode constructiu des de principis dels anys noranta. Els projectes dels últims 10 anys han anat evolucionant en la mateixa direcció fins a aconseguir un sistema estandarditzat, que hem anomenat FORMA.

Es necessita d’un arquitecte per desenvolupar el projecte?

Segons la legislació vigent espanyola, els edificis construïts amb el sistema FORMA, necessiten, com qualsevol altra tipologia constructiva, d’un arquitecte superior per a la redacció del projecte i la direcció d’obres, i a més un aparellador o enginyer de l’edificació en el cas de ser habitatge.

Pots contactar amb una persona responsable durant tot el procés de fabricació i construcció?

Sí, rmi-arquitectura fa el seguiment personalitzat de tot el procés. Tant en fase de projecte com en la d’execució, som un equip que manté el contacte directe amb el client, amb visites conjuntes setmanals a l’obra i visites prèvies en fàbrica. A més hi ha una estreta relació entre l’estudi-fàbrica que facilita i agilitza el procés.

Quants mesos es necessiten per tenir en un habitatge construït amb aquest sistema?

El procés de projecte pot ser d’un mes o més, segons el nivell de complexitat del solar, de l’edifici i sobretot de les instal·lacions. El procés de fabricació pot durar entre tres i sis mesos, segons el nombre d’encàrrecs de fàbrica, i la construcció i el muntatge, i sol trigar entre tres i sis mesos segons la complexitat i el volum. Si el client necessita l’edifici en un temps limitat, es pot aconseguir acabar tot el procés en sis mesos (al marge del temps que tarda l’administració municipal en gestionar la llicència d’obres)

Quina diferència hi ha entre un sistema modular i un sistema d’elements constructius prefabricats?

El sistema FORMA no és modular, ja que els projectes són sempre personalitzats, adaptats a un lloc, a un clima ia un usuari. El nostre sistema, el que ha aconseguit és reduir temps i millorar les qualitats bàsiques de la construcció convencional, però sempre amb projectes fets a mida en cada ocasió.

El sistema forma és un sistema prefabricat?

Sí que fa al procés, però no pel que fa al que s’entén habitualment per prefabricació d’elements modulars. FORMA és un sistema de pre-construcció d’edificis segons projecte personalitzat. El resultat final dels nostres edificis gairebé mai sol ser igual a un altre anterior, ja que la forma, les qualitats i els acabats són a gust del client. Els nostres edificis no són seriats.

Per què s’ha optat per un sistema de preconstrucció de fusta i no metàl·lic?

La fusta necessita condicions d’humitat constant, encara que aquesta sigui alta la majoria de l’any. La construcció en fusta és adequada en primera línia de mar sempre que la solució i el disseny constructiu sigui el correcte, assegurant la ventilació de la fusta i evitant el contacte directe amb el subsòl.

¿Es tracta d’una estructura de fusta, és vulnerable a l’atac de fongs, insectes, tèrmits?

Els agents xilòfags (insectes i fongs), ataquen la fusta en condicions d’humitat relativa del material per sobre del 20%. La fusta utilitzada en el sistema FORMA es col·loca en obra al 12%, de manera que aquests agressors no l’ataquen per no aconseguir els nutrients que necessiten a causa de l’escassa humitat. En el cas dels tèrmits, la solució constructiva (dorments de fusta tractada amb tòxics per autoclau), és l’encarregada de protegir l’estructura, ja que aquests xilòfags sempre ataquen des del subsòl.

Es poden personalitzar els acabats?

Sí. El sistema permet qualsevol acabat de l’edifici en interior o exterior a criteri del projectista o de l’usuari. El nostre sistema és estructural, i no condiciona la resolució dels acabats.

Es pot en un futur modificar o ampliar les instal·lacions elèctriques?

Els tancaments de FORMA estan pensats per permetre registrar, modificar o reparar les instal·lacions, amb un mínim de treball i de cost econòmic. Aquesta és una de les majors avantatges d’aquest sistema respecte a qualsevol altre convencional.

El sistema FORMA és desmuntable? Es pot tornar a col·locar en un altre lloc?

Al marge de la fonamentació de formigó, tota l’estructura de fusta és desmuntable i reciclable. Si a més està previst en la fase de projecte, els edificis de forma poden ser transportables en qualsevol moment de la seva vida útil, sencers si són petits, o desmuntats si el seu volum no permet el transport d’una peça. En el cas de soleres de formigó per a paviments amb inèrcia tèrmica, el desmuntatge de l’edifici requereix una fase prèvia de desmuntat de les soleres.

Amb aquest sistema és possible realitzar una remunta en un edifici, quina és l’altura màxima amb que una grua pot ascendir el material? Com es tramiten els permisos per al dia del transport del camió?

Per ampliar el volum en alçada d’un edifici existent (remunta), el sistema FORMA permet l’execució ràpida i sense grans treballs previs sobre l’estructura existent. L’alçada a remuntar només depèn de les possibilitats de les grues mòbils del lloc, sense grans exigències de capacitat de càrrega ja que es tracta d’un sistema lleuger. El permís d’ocupació de la via pública es gestiona en les policies locals i sol tramitar en pocs dies.