Obra nova 

Edificació aïllada
Habitatge plurifamiliar

El sistema FORMA permet la construcció d’edificis d’habitatges plurifamiliars amb compliment de tota la normativa vigent. A centre Europa existeixen molts exemples d’aquesta mena d’edificis, amb important estalvi de costos i rapidesa d’execució. El secret passa per doblar les parets entre usuaris en compliment de la normativa acústica i de foc, així com fer les estructures de sostre amb el sistema col·laborant de fusta i formigó. El reblert de la xapa de formigó s’executa a l’obra sobre les lloses de fusta degudament connectades. La tècnica per instal·lar ascensors en aquests edificis és similar a la utilitzada en rehabilitacions, amb estructures d’aparells elevadors independents de l’estructura de l’edifici.

Obra Nova

4 Obra Nova
Exemple plurifamiliar de dos habitatges per replà i plurifamiliar de sis habitatges en passera.