Obra nova 

Edificació entre mitgeres
Habitatge plurifamiliar

FORMA és un sistema idoni per petits edificis plurifamiliars en entorns de casc urbà, per moltes dificultats d’accés o d’amplada de carrer que tinguin. Per aquests casos, FORMA preveu la pre-construcció de plafons de petit format que siguin mòbils amb petits camions ploma o inclòs transportats a mà.

El mateix que en els casos d’edificis plurifamiliars aïllats, el sistema passa per doblar les parets entre usuaris en compliment de la normativa acústica i de foc, així com fer les estructures de sostre amb el sistema col·laborant de fusta i formigó. El reblert de la xapa de formigó s’executa a l’obra sobre les lloses de fusta degudament connectades. La tècnica per instal·lar ascensors en aquests edificis és similar a la utilitzada en rehabilitacions, amb estructures d’aparells elevadors independents de l’estructura de l’edifici.

Obra Nova