Qualitat energètica

D’aquí uns anys –segons la nova directiva europea sobre la qualitat energètica - tots els edificis nous han de ser de balanç energètic quasi zero. Això implica reduir a un mínim la demanda energètica d’un edifici per a climatització, aigua calenta sanitària, il·luminació, equips, etc. i satisfer la poca energia restant necessària amb energies renovables

El sistema constructiu FORMA s’avança a aquestes exigències i ofereix ja ara un sistema constructiu que necessita molt poca energia externa per a la seva climatització – reduint la factura de gas i electricitat gràcies a un envolvent tèrmic d’altes prestacions, que al mateix temps augmenta el confort tèrmic per als seus usuaris.

Això s’aconsegueix amb les següents estratègies:

Reducció de la transmitància tèrmica dels tancaments: Tots els tancaments disposen d’un aïllament superior a les exigències de la legislació, per exemple la façana les supera en un 40%.

Protecció solar dels tancaments: Totes les façanes i la coberta són ventilades i eviten d’aquesta forma el sobreescalfament en les èpoques d’estiu, mantenint l’interior fresc i confortable. Totes les obertures disposen d’una protecció solar exterior mòbil, que evita l’entrada d’energia solar a l’estiu i permet el seu aprofitament en èpoques d’hivern.

Emmagatzematge d’energia solar per inèrcia tèrmica: Els paviments del sistema FORMA poden ser de material ceràmic sobre solera de formigó, que per la seva inèrcia tèrmica permeten emmagatzemar l’energia solar incident durant el dia i deixar-la anar en hores sense radiació, contribuint així a l’escalfament passiu.

De forma opcional, el sistema pot incorporar sistemes de control energètic com els exemples següents:

El sistema de ventilació forçada tal com obliga la legislació actual garanteix la renovació de l’aire interior per crear un ambient saludable i de confort. Per reduir el consum energètic associat a la ventilació mecànica, la regulació intel·ligent del sistema apaga el ventilador en el moment d’obertura d’alguna finestra o porta. D’aquesta forma es fa ús de la ventilació natural sempre quan l’usuari ho troba convenient (sobretot en èpoques d’entretemps, quan la temperatura exterior es propera a la de confort).

La previsió de conductes d’aire d’entrada soterrats (pous canadencs o provençals) aprofita la inèrcia tèrmica del subsòl per a pre-escalfar l’aire d’entrada al hivern o prerefredar-la a l’estiu. Segons la climatologia, el mecanisme apropa la temperatura d’entrada per 5-6ºC a la temperatura de confort.

 

La producció de l’energia del sistema FORMA es pot realitzar de diferents formes, segons objectius i capacitat d’inversió.

d’alta eficiència energètica: bomba de calor aire-aigua d’altes prestacions capaç de generar fred i calor, tant per a calefacció com per a l’aigua sanitària. Un exemple pot ser el sistema Althernma de Daikin.

d’alta eficiència energètica amb integració d’energies renovables: bomba de calor aire-aigua amb captadors solars tèrmics per satisfer una gran part de l’energia per a escalfar l’aigua sanitària.

100% amb energies renovables: els captadors solars tèrmics proporcionen el 75% de l’energia per escalfar l’aigua sanitària i contribueixen a la calefacció, mentre mòduls fotovoltaics generen l’energia necessària per al consum elèctric d’equips, il·luminació i l’auxiliar per a la bomba de calor aire-aigua.

Qualitat ambiental

El sistema FORMA va més enllà de només considerar l’estalvi energètic que es pot aconseguir durant l’ús de l’edifici i també te en compte l’energia que s’ha utilitzat per als materials de construcció: per a la seva extracció i manufactura, posada en obra, transport i reciclatge.

Els materials del sistema FORMA són d’origen controlat, produïts amb baix impacte ambiental i les solucions constructives permeten una fàcil recuperació, reutilització o reciclatge. L’ús de fusta com a principal material permet també en la construcció de l’edifici un balanç energètic quasi zero. La fusta requereix menys energia per a la seva extracció, conformació, posada en obra (aproximadament una dècima part dels materials habituals massissos com el formigó armat) i el seu transport.

El sistema FORMA reté el CO2, ja que tot el diòxid de carboni absorbit durant el creixement de l’arbre queda fixat en la seva estructura, i per tant s’emmagatzema en l’estructura de l’edifici contribuint d’aquesta forma a reduir l’efecte hivernacle i per tant l’escalfament global del planeta.

Al tractar-se d’un material lleuger, la capacitat de càrrega en un camió és elevada, la qual cosa significa que es necessiten menys camions per transportar un edifici del sistema FORMA a l’obra.

Al mateix temps, el pes propi de la fusta és fins a 10 vegades menor que els materials massissos habituals, i així la utilització d’una estructura lleugera permet una fonamentació minimitzada amb una reducció significativa del volum de formigó.