FORMA és una sistema de construcció industrialitzat d’edificis, que permet absoluta llibertat a l'arquitecte a l’hora de projectar. El sistema permet gran varietat de solucions constructives i de resultat formal. Les parets i els sostres d’aquests edificis es fabriquen en grans plafons, que un cop transportats a l’emplaçament, es munten amb grua en un termini de tres o quatre dies com a màxim. Les parets surten de fàbrica amb les instal·lacions incorporades, finestres, portes, i tots aquells elements necessaris per l’edifici. En un termini de dues o tres setmanes més, es munta la resta d’equipament i acabats com la cuina, els sanitaris, les connexions elèctriques i les d’aigua, el revestiment de façana i coberta, i les feines de remat. El sistema permet plantejar qualsevol tipologia edificatòria de petit i mitjà volum: construccions aïllades, entre mitgeres, rehabilitació integral, remuntes, ampliacions, reformes estructurals, etc...

FORMA està basat en estructures de parets d’entramat de muntants de fusta laminar, i sostres de lloses també de la mateixa fusta. Els revestiments de coberta i de façana són a elecció del projectista, sense cap limitació de materials o tècniques. Les cobertes poden ser planes o inclinades, les primeres invertides o transitables, i les segones revestides amb teula, xapa o qualsevol material adient. Les façanes poden ser revestides amb sistemes lleugers ventilats de pedra, ceràmica o fusta. Tanmateix, es possible el doblat de la façana exterior amb un parament de maó vist o per revestir. FORMA és un sistema que a partir de qualsevol projecte, permet construir qualsevol edifici amb molta rapidesa.

FORMA compta amb un equip tècnic que assessora als arquitectes del client, o bé que pot fer-se càrrec del projecte i de la direcció d’obres en el cas de que l’usuari no disposi d’arquitecte propi. Els plànols del projectes adaptats, o el nostre propi projecte acceptat per l’usuari, es transfereix a la nostre fàbrica a on es farà el corresponent pressupost, i un cop acceptat, es fabricarà l’edifici en un termini establert. Un cop fabricat, s’organitzarà el transport i el muntatge.

FORMA està construït amb materials certificats i de qualitat garantida. Tota la fusta, aïllaments tèrmics i materials de revestiment estan certificats segons la normativa europea, tractats segons el seu ús i posició a l’obra. Les nostres estructures utilitzen materials de baix cost energètic de fabricació, i en conseqüència, de baixa emissió de diòxid de carboni (CO2). Els vernissos emprats són en base a l’aigua, sense cap emanació de productes tòxics. La lleugeresa de les estructures i la rapidesa d’execució fan de FORMA un sistema amb un alt grau de sostenibilitat com a tècnica constructiva.

FORMA és un sistema dissenyat per complir tota la normativa espanyola de la construcció vigent. Tots els requisits del Codi tècnic de l’edificació, estructurals, contra incendis, de seguretat d’utilització, contra moviments sísmics, etc. són complerts per FORMA, i el nostre equip tècnic farà els càlculs i subministrarà els documents necessaris que demostrin l’idoneïtat tècnica del sistema.

Sistema

1 Comprovació en fàbrica de les parets d’un edifici.
  

2 Trasllat amb grua d’un plafó de paret de façana.

3 Muntatge d’una estructura de parets amb instal·lacions
   incorporades.

4 Muntatge de lloses de fusta d’un sostre de planta baixa.

5 Trasllat amb grua d’un plafó de paret de façana.

6 Trasllat amb grua d’un plafó de paret de façana.